اعضای کمیته تخصصی گودبرداری


 

رئیس کمیته:    

    دکتر بهروز گتمیری

 

 نایب رئیس:    

    دکتر سید محسن حائری

 

دبیر کمیته:    

    دکتر حمیدرضا الهی

 

اعضا:    

 1. دکتر حمیدرضا الهی
 2. دکتر سید محسن حائری
 3. مهندس سعید حیدری
 4. دکتر محمدهادی داودی 
 5. دکتر مهدی درخشندی
 6. دکتر عباس سروش
 7. مهندس محمد سروش
 8. دکتر روزبه شفیع پور نورافشان
 9. دکتر محسن صابر ماهانی
 10. مهندس روزبه صالح آبادی
 11. دکتر مسعود عامل سخی
 12. مهندس رسول عالمی
 13. دکتر سعید غفارپور جهرمی
 14. مهندس غلامرضا غلامی
 15. مهندس عیسی فاضلی
 16. مهندس امیر فولادی
 17. مهندس یوسف قیصر
 18. دکتر سیاوش لیتکوهی
 19. دکتر زمان ملک زاده
 20. دکتر علیرضا نگهدار
 21. دکتر محمد نوروز علیایی

 

 

 

نمایندگان شاخه جوان:    

 1. مهندس نیلوفر زنگباری
 2. مهندس حسام عطائیان
 3. مهندس محمدرضا نبی زاده

 

 

 

لطفا جهت شرکت در جلسات کمیته تخصصی گودبرداری با خانه انجمن ژئوتکنیک ایران تماس بگیرید.