اعضای کمیته تخصصی مطالعات صحرایی


 

 

 

رئیس کمیته:    

    دکتر بدیل پهلوان

 

 نایب رئیس:    

    ...

 

دبیر کمیته:    

    ...

 

اعضا:    

  1. دکتر محمدرضا امام
  2. دکتر بدیل پهلوان
  3. مهندس رامین جباری
  4. مهندس محمدهادی داودی
  5. مهندس محمدرضا کمالی
  6. مهندس کیوان کیوان پژوه
  7. دکتر مجید مرادی

  

 

 

لطفا جهت شرکت در جلسات کمیته تخصصی مطالعات صحرایی با خانه انجمن ژئوتکنیک ایران تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin