اعضای کمیته تخصصی مطالعات آزمایشگاهی


 

رئیس کمیته:    

    ...

 

 نایب رئیس:    

    ...

 

دبیر کمیته:    

    ...

 

اعضا:    

 1. دکتر محمدحسن بازیار
 2. دکتر هادی بهادری
 3. مهندس رامین جباری
 4. دکتر فردین جعفرزاده 
 5. دکتر سیدمحسن حائری
 6. مهندس سیده معصومه حسینی
 7. دکتر مهدی درخشندی
 8. دکتر حبیب شاه نظری
 9. مهندس فربد شعبانی
 10. مهندس آرمین صاحب کرم
 11. دکتر علی فاخر
 12. دکتر کاظم فخاریان
 13. دکتر اورنگ فرزانه
 14. دکتر عباس قلندرزاده
 15. مهندس کیوان کیوان پژوه
 16. مهندس احسان مؤمنی
 17. دکتر علیرضا نگهدار