اعضای کمیته تخصصی خاکهای غیر اشباع


 

رئیس کمیته:    

    دکتر قاسم حبیب آگهی

 

 نایب رئیس:    

    ...

 

دبیر کمیته:    

    ...

 

اعضا:    

  1. مهندس دانا امینی
  2. دکتر مهنوش بیگلری
  3. مهندس رامین جباری
  4. دکتر سیدمحسن حائری
  5. دکتر قاسم حبیب آگهی
  6. دکتر علی خسروی
  7. دکتر ایمان عشایری
  8. دکتر بهروز گتمیری
  9. مهندس مجید گلوی