افزایش استفاده از توربین های بادی در خشکی و دریا

ماخذ مطلب

وب سایت شورای جهانی انرژی باد

Global Wind Energy Council - GWEC

لینک ماخذ 

عنوان کامل مطلب :

Global Wind Report

خلاصه مطلب :

انرژی باد میتواند هفت برابر بیشتر از کل نیاز اروپا و چهار برابر بیشتر از کل نیاز ایالات متحده به انرژی را بر طرف سازد . هر چند ساخت و بهره برداری از نیروگاههای انرژی بادی در حال حاضر گران بوده و بعضا در مناطقی که انرژی های فسیلی در دسترس است ، مقرون به صرفه نمیباشد ، اما رشد روزافزون تکنولوژی و توافق جهانی روی اهمیت استفاده از انرژی های پاک منجر به کاهش هزینه ها و افزایش کمیت و کیفیت توربین ها و دیگر تاسیسات و سازه های مرتبط با احداث این قبیل نیروگاهها شده است . آمارمنتشره نشان دهنده رشد مداوم ظرف سالهای گذشته و چشم اندازی امید بخش برای سالهای آینده است . از جمله مواردی که در سالهای گذشته مورد توجه قرار گرفته و موانع فنی و اجرایی آن با روند  مثبتی بر طرف شده است ، احداث نیروگاههای آبی فراساحل بوده که جزو منابع اصلی تامین انرژی در دریای شمال اروپا و شرق چین به حساب میایند .

لینک مطلب برای مطالعه بیشتر 

اهمیت مطلب :


مهندسین ژئوتکنیک و همکاران آنها در بخش سازه های ژئوتکنیکی - دریایی جزو اصلی ترین گروههای تخصصی موثر در ساخت توربین های بادی در خشکی و فراساحل هستند . توسعه استفاده از انرژی باد بطور مستقیم در گسترش استفاده از تخصص ژئوتکنیک موثر است .