ابزار بندی شمع بتنی پیش ساخته در هنگام تولید

ماخذ مطلب

مجله مجازی مهندسی ژتوتکنیک (EJGE)  

The Electronic Journal of Geotechnical Engineering

لینک ماخذ 

عنوان کامل مطلب :

A New Instrumentation Method for

Driven Prestressed Spun Concrete Piles

خلاصه مطلب :

کنترل صحت و دقت در طراحی شمع دارای اهمیت و الزام میباشد . این کار در انواع شمع های کوبشی معمولا از طریق آزمایشهای بارگذاری دینامیکی انجام میپذیرد که رافع نیاز به انجام آزمایشهای بارگذاری استاتیک نمیباشد . در این مقاله به روش ابزار بندی در هنگام تولید شمع بتنی پیش تنیده با روش سانتریفوژ و استفاده از ابزار های مورد نظر برای ایجاد سهولت و افزایش دقت در آزمایشهای بارگذاری استاتیک  این قبیل شمع های کوبشی  ، پرداخته است .

لینک مطلب برای مطالعه بیشتر 

اهمیت مطلب :


استفاده از شمع بتنی پیش ساخته پیش تنیده که اصطلاحا spun pile  نامیده میشود در دنیا جا افتاده و در ایران با توجه به شروع تولید آن در سالهای اخیر ، رو به گسترش خواهد بود .  اطلاع رسانی در خصوص مبانی کنترل کیفیت تولید و پایش اجرای این قبیل مصالح مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک  دارای اهمیت است .