مدیریت یکپارچه پایش در گود برداری های شهری بر اساس سیستم BIM

ماخذ مطلب

وب سایت «مهندسی مصور»  

Visualization In Engineering

لینک ماخذ 

خلاصه مطلب :

تیمی از محققین ، مزایای استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات ساختمان Building Information Management  را در جمع آوری ، پردازش و بکارگیری اطلاعات حاصل از ابزار بندی ، نقشه برداری و دیگر تجهیزات و روشهای رفتارنگاری  بکار گرفته شده  در گودبرداری عمیق پروژه احداث ایستگاه 06 مترو بندر Kaohsiung تایوان استفاده کرده اند . نتایج این تحقیق نشاندهنده اهمیت مدیریت یکپارچه اطلاعات عملیات ژئوتکنیک در تعامل با اطلاعات دیگر اجزای تخصصی در ساختمان سازی است . 

لینک مطلب