استفاده از هواپیمای بدون سر نشین در بررسی های ژئولوژیک

ماخذ خبر : 

وب سایت GeoEngineer 

لینک ماخذ 

**بررسی محتوای وب سایت geoengineer.org را به  محققین و متخصصین ژئوتکنیک توصیه میکنیم** 

 

خلاصه خبر :

تیمی از محققین و مهندسین ژئوتکنیک  برای بررسی وضعیت زمین لغزشهای حین و پس از زلزله 2015 نپال با موفقیت از از هواپیمای بدون سرنشین استفاده کردند 

لینک خبر

نقشه برداری از سطح لغزش و بررسی وضعیت غلطیدن و یا افتادن توده های سنگی و کارهایی از این دست که با توجه به دسترسی محدود به سطح لغزش پر شیب ، برای انسان خطرناک بوده است توسط هواپیمای قابل کنترل صورت گرفته است .

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin