آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن ژئوتکنیک آماده ی بررسی و تصویب در مجمع عمومی می باشد

 

آیین نامه انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس انجمن ژئوتکنیک ایران که به پیوست ارائه شده است در جلسه هیات مدیره بررسی شد و در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بررسی و به تصویب خواهد رسید:

 

images/farakhan/vote_code.pdf

 

 

 

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin