فراخوان شرکت در سومین جلسه کمیته ژئوتکنیک زیست محیطی