شرکت در کنفرانسها و دوره های مورد تایید انجمن جهانی ژئوتکنیک

 

فهرستی مفید از رویدادهای ژئوتکنیکی آتی توسط انجمن جهانی مکانیک خاک و ژئوتکنیک ارائه و به روز آوری می شود. در لینک زیر می توان از این رویدادها آگاهی یافته و در آنها شرکت جست:

 

رویدادهای ژئوتکنیکی پیشِ رو

 

 

 

 

 

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin