صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)، سال 1398

 

جلسه ی نوبت دوم مجمع عمومی سالانه ی انجمن ژئوتکنیک ایران در تاریخ 22 / 8 / 98 با شرکت 8 نفر از اضای انجمن برگزار شد. صورت جلسه و همچنین آیین نامه انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن که در این جلسه تصویب شد به شرح پیوست می باشد. 

 

آیین نامه انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن مصوب 22 / 8 / 98

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin