برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن مکانیک خاک و مهندسی پی ایران - نوبت دوم