کنفرانس منطقه ای آسیایی ژئوسنتتیک 2016

ششمین کنفرانس منطقه ای ژئوسنتتیک در آسیا ، به میزبانی هندوستان  و از هشتم تا یازدهم نوامبر 2016 در شهر دهلی نو برگزار میشود . در این کنفرانس ، تحت عنوان اصلی «ژئوسنتتیک در کارهای زیربنایی » ، استفاده از ژئوسنتتیک ها در « راه و راه آهن ، سازه های هیدرولیکی و بهسازی خاک » مورد بررسی قرار خواهد گرفت  .

لینک خبر

برای اراِئه در این کنفرانس از مهندسین ژئوتکنیک ایرانی شش مقاله پذیرفته شده است .

برنامه ریزی برای حضور هماهنگ و قوی مدیران و کارشناسان ژئوتکنیک ایرانی در این سمینار

توسط کمیته برگزاری سمینارهای انجمن ژئوتکنیک ایران در حال پیگیری است .

هم رسانی: به دیگران خبر دهید!

FacebookTwitterLinkedin