برگزاری سمینار یک روزه نگرش نوین بر طراحی و اجرای پی های عمیق (شمع ها)

انجمن ژئوتکنیک ایران برگزار می کند:
سمینار یک روزه " نگرش نوین بر طراحی و اجرای پی های عمیق(شمع ها)"
زمان: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های شهرداری تهران(بوستان گفتگو)
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت
https://evand.com/geo
مراجعه فرمایید.
* همراه با اعطای گواهی معتبر
** دستورالعمل تخفیف دانشجویی و عضویت در سامانه ذکر شده است.