هیئت مدیره انجمن

 

 

 

 

 

 در مجمع عمومی انجمن ژئوتکنیک ایران به تاریخ ۲۷ اردیبشت ماه ۱۳۹۶ ، اعضای هیات مدیره دوره چهاردهم به شرح زیر انتخاب شدند: 

 

 

 

 

دکتر بهروز گتمیری ............................................ رییس هیات مدیره

دکتر کامبیز بهنیا ........................................ نایب رییس هیات مدیره

دکتر علیرضا نگهدار ......................... مسوول کمیته علمی و همایشها

مهندس روزبه صالح آبادی ...................................................... دبیر

مهندسی علیرضا عالم زاده ............................................ خزانه دار

مهندس سعید حیدری ........................................................ بازرس

دکتر اوحدی ................................................... عضو علی البدل اول

دکتر امام ..................................................... عضو علی البدل دوم

دکتر ارجمند ..................................................... بازرس علی البدل

 

 

 

 

 

 

 

معرفی هیات موسس انجمن ژئوتکنیک ایران و هیات مدیره ادوار مختلف از ابتدا تا به امروز: 

 

 

 

 

هیات مدیره دوره سیزدهم - از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ :

 

دکتر بهروز گتمیری ......................................................................رییس هیات مدیره
دکتر کامبیز بهنیا ................................................................. نایب رییس هیات مدیره
دکتر سید محسن حائری ....................................... مسوول کمیته علمی و همایشها
مهندس سعید حیدری .................................................................................. دبیر
مهندس علیرضا عالم زاده ...................................................................... خزانه دار
مهندس محمد علی صادقی .................................................... عضو علی البدل اول
دکتر علیرضا نگهدار  ............................................................... عضو علی البدل دوم
 سعید غفارپور جهرمی..................................................................... بازرس اصلی
مهندس سید عیسی فاضلی...................................................... بازرس علی البدل

 

 

هیات مدیره دوره دوازدهم - از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ :

  

دکتر عباس سروش..................................................................رییس
دکتر فردین جعفرزاده......................................................... نایب رییس
دکتر سید شهاب الدین یثربی ......................... رییس کمیته های علمی
مهندس سعید حیدری ............................................................... دبیر
مهندس محمدعلی صادقی ................................................. خزانه دار
مهندس علیرضا عالم زاده ....................................................... بازرس

 

 

 

هیات مدیره دوره یازدهم - از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ :

 

دکتر عباس سروش .......................................................................... رییس
دکتر فردین جعفرزاده ..................................... نایب رییس و رییس کمیته علمی
سرکار خانم مهیار نوربخش .................................................................... دبیر
دکتر حبیب شاه نظری ........................................... رییس کمیته های تخصصی
مهندس فریدون خسروخواه...............................................................خزانه دار

 

 

هیات مدیره دوره دهم - از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ :

 

دکتر علی نورزاد...........................................................رییس
دکتر عباس قلندرزاده ............................................ نایب رییس
سرکار خانم مهیار نوربخش ............................................. دبیر
مهندس فریدون خسر وخواه ......................................خزانه دار
دکتر کاظم فخاریان..................................... رییس کمیته علمی

 

 

هیات مدیره دوره نهم - از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ :

 

مهندس بهرام امینی ......................................................................... رییس
دکتر گتمیری ...................................................................................... دبیر
مهندس همایونفر .......................................................... رییس کمیته پذیرش
مهندس حیدری ........................................................................... خزانه دار
دکتر شاهنگیان ............................................................. رییس کمیته علمی
مهندس شریفی .......................................................... عضو علی البدل اول
مهندس صادقی .......................................................... عضو علی البدل دوم
مهندس غلامپور .................................................................... بازرس اصلی
دکتر صنیعی .................................................................. بازرس علی البدل

 

 

هیات مدیره دوره هشتم - از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ :

 

مهندس بهرام امینی ....................................................... رییس
مهندس بهشید نویسی ..................................................... دبیر
مهندس سعید حیدری ................................................. خزانه دار
دکتر فرزاد عابدزاده انارکی .................. نایب رییس و مسئول پذیرش
دکتر بهروز گتمیری.................. مسئول امور علمی، فنی و همایشها
مهندس فریبرز محمد تهرانی.........................................علی البدل
مهندس همایون همایونفر ........................................... علی البدل

 

 

هیات مدیره دوره هفتم - از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ :

 

دکتر همایون صنیعی .................................................................. رییس
دکتر کامبیز بهنیا ........................................................ دبیر و نایب رییس
مهندس بهرام امینی ............................................................. خزانه دار
دکتر بهروز گتمیری ..................................................... مسئول کمیته ها
دکتر نادر هشترودی ............................................. مسئول کمیته پذیرش
مهندس بهشید نویسی ...................................................... علی البدل
مهندس همایون همایونفر .................................................... علی البدل

 

 

هیات مدیره دوره ششم- از ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ :

 

دکتر همایون صنیعی .................................................... رییس
دکتر تورج امیر سلیمانی ................................ دبیر و نایب رییس
دکتر سید محمد بصیر................................................ خزانه دار
مهندس مصطفی فقیهی ............................... مسئول کمیته ها
مهندس صادق مهیمنی ........................... مسئول روابط عمومی
دکتر فریدون پرویزی ................................................ علی البدل
دکتر امیر محمد طباطبائی ....................................... علی البدل

 

هیات مدیره دوره پنجم - از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ :

 

مهندس یوسف حریری.............................................................. رییس
دکتر تورج امیر سلیمانی............................................ دبیر و نایب رییس
مهندس محمدرضا حسینی .................................................. خزانه دار
مهندس ادوارد باباخانیانس......................................... مسئول کمیته ها
دکتر اکبر کاویان یپور ........................................... مسئول روابط عمومی
دکتر سید محمد نصیر.........................................................علی البدل

 

 

هیات مدیره دوره چهارم - از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۵ :

 

مهندس کامران رضوان ................................................ رییس
دکتر کامبیز بهنیا..........................................دبیر و نایب رییس
دکتر فریدون پرویزی.................................................خزانه دار
مهندس یوسف حریری ............................... مسئول کمیته ها
دکتر اکبر کاویانی پور............................. مسئول روابط عمومی

 

هیات مدیره دوره سوم - از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳ :

 

مهندس کامران رضوان ........................................................................ رییس
مهندس شاهرخ ابراهیمی قاجار ........................................... دبیر و نایب رییس
دکتر فریدون پرویزی ....................................................................... خزانه دار
دکتر کامبیز بهنیا ................................................................ مسئول کمیته ها
مهندس حمید روشنایی ................................................ مسئول روابط عمومی
دکتر اکبر کاویان یپور .................................................................... علی البدل
مهندس محمدعلی صادقی .......................................................... علی البدل

 

 

هیات مدیره دوره دوم - از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ :

 

دکتر تورج امیرسلیمانی ................................................... رییس
مهندس کامران رضوان................................................نایب رییس
مهندس شاهرخ ابراهیمی قاجار............................................دبیر
دکتر اکبر کاویانی پور.....................................................خزانه دار
مهندس محمد سرایی پور...................................................عضو

 

 

 

هیات مدیره دوره اول - از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ :

 

دکتر هرمز پوروشسب ................................ رییس
دکتر محمد بای بوردی............................ایب رییس
دکتر هوشنگ دزفولیان....................................دبیر
دکتر اسماعیل صادق نوبری............................عضو
مهندس یحیی اسکندری................................عضو

 

 

 هیات موسس - تاریخ انتخاب ۲۳ / ۵ / ۵۰ :

 

دکتر هرمز پوروشسب
دکتر هوشنگ دزفولیان
مهندس رضا ایمانی راد
دکتر محمد بای بوردی
مهندس فرهاد سررشته
دکتر اسماعیل صادق نوبری