نمایندگی‌های استانی

آیین‌نامۀ داخلی دفتر نمایندگی انجمن ژئوتکنیک ایران

کلیات

تمامی مندرجات آیین‌نامۀ تشکیل و ادارۀ دفاتر نمایندگیِ انجمن ژئوتکنیک ایران براساس مفاد «اساس‌نامۀ انجمن ژئوتکنیک ایران» و به‌شرح زیر تعیین می‌شود. درضمن، برای اختصار، انجمن ژئوتکنیک ایران «انجمن» نامیده می‌شود و دفتر نمایندگی انجمن ژئوتکنیک ایران، «دفتر نمایندگی».

مادۀ ۱: تعریف دفتر نمایندگی

در استان‌هایی که اعضای انجمن در آن فعالیت دارند و به‌استناد مادۀ ۳ اساس‌نامۀ انجمن، مطابق شرایطی که این آیین‌نامه تعیین می‌کند، دفتر نمایندگی تشکیل می‌شود.

تبصره: هرگونه فعالیتِ خارج از چارچوب وظایف واگذارشده از طرف هیئت‌مدیره و اساس‌نامۀ انجمن و این آیین‌نامه، در این دفاتر مجاز نیست.

مادۀ ۲: تأسیس دفتر نمایندگی

انجمن می‌تواند با توجه به شرایط و تعداد مهندسان ژئوتکنیک در هر استان، با تأسیس دفتر نمایندگی موافقت کند. دفتر نمایندگی با رعایت مفاد این آیین‌نامه و تصویب هیئت‌مدیرۀ انجمن، برای گسترش فعالیت‌های انجمن در سطح کشور به‌مدت نامحدود تأسیس می‌شود.

مادۀ ۳: هدف تشکیل دفتر نمایندگی

گسترش فعالیت‌های حرفه‌ای انجمن براساس این آیین‌نامه و پیگیری وظایف واگذارشده از طرف هیئت‌مدیرۀ انجمن.

مادۀ ۴: شرایط تشکیل دفتر نمایندگی

وجود حداقل ۵ عضو پیوسته در استان و تصویب هیئت‌مدیرۀ انجمن.

مادۀ ۵: نمایندگان استان

۱.۵. نمایندگان دو نفرند و با عناوین «نمایندۀ انجمن» و «جانشین»، از میان اعضای پیوستۀ استان برای مدت یک سال انتخاب خواهند شد.

۲.۵. انتخاب مجدد نمایندگان برای حداکثر سه دورۀ متوالی ممکن است.

۳.۵. روند انتخاب: برای تقاضای کتبی حداقل ۵ عضو پیوستۀ انجمن در استان، هیئت‌مدیرۀ انجمن ۲ نفر را انتخاب و ابلاغ می‌کنند.

۴.۵. عضویت در دفتر نمایندگی، مانع فعالیت اعضای در ارکان انجمن نیست و تمامی اعضا مطابق اساس‌نامه از طریق شرکت در نشست‌های مجمع عمومی، در ارکان انجمن شرکت خواهند کرد.

۵.۵. درصورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط عضویت از هریک از نمایندگان، نفرِ جایگزین از طریق هیئت‌مدیره ابلاغ خواهد شد.

۶.۵. درصورت بروز هرگونه خللی در فعالیت دفاتر نمایندگی، هیئت‌مدیرۀ انجمن ضمن لغو احکام نمایندگان استان، هیئت نمایندگی جدیدی معرفی می‌کند.

مادۀ ۶: تعیین محل و نشانی دفتر نمایندگی

محل دفتر نمایندگی با صلاحدیدِ نمایندگان انتخاب و پس از تصویب نهاییِ هیئت‌مدیرۀ انجمن، اعلام خواهد شد.

مادۀ ۷: وظایف نمایندگان استان

۱.۷. توسعۀ حرفۀ ژئوتکنیک در استان؛

۲.۷. دفاع از حقوق معنوی و حرفه‌ایِ اعضا در استان؛

۳.۷. همکاری با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی، تشکیل و تکمیل بانک اطلاعاتی انجمن در آن استان و ارسال اطلاعات به انجمن در چارچوب اساس‌نامۀ انجمن؛

۴.۷. کوشش در استقرار نظام مناسب و منطبق با ضروریات حرفه‌ای در شرکت‌های عضو انجمن در استان؛

۵.۷. تبلیغ و کمک برای عضوگیری از اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت مدارک و ارسال به دفتر مرکزی انجمن ژئوتکنیک ایران؛

۶.۷. بررسی مسائل ژئوتکنیکی ویژه در منطقۀ مدنظر؛

۷.۷. شرکت فعال در کمیته‌های تخصصی انجمن ژئوتکنیک ایران؛

۸.۷. زمینه‌سازی برای بازدید از پروژه‌های ژئوتکنیکی منطقۀ مدنظر؛

۹.۷. جذب کمک‌های مالی از طرف حمایت‌کننده‌های منطقۀ مدنظر؛

۱۰.۷. کوشش برای افزایش آگاهی عمومی لازم در حرفۀ مهندسی ژئوتکنیک و روشن‌کردن نقش و مسئولیت آن‌ها؛

۱۱.۷. تلاش درجهت معرفی انجمن، به‌عنوان یکی از مراکز فنی صلاحیت‌دار، در تمامی زمینه‌های خدمات ژئوتکنیک در استان؛

۱۲.۷. برگزاری دوره‌های آموزشی، همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی، برگزاری کنفرانس‌ها و سمینارها با هماهنگی هیئت‌مدیرۀ انجمن؛

۱۳.۷. همکاری با نشریات حرفه‌ای و تخصصیِ انجمن به‌منظور درج اخبار و مطالب ویژۀ آن استان؛

۱۴.۷. برقراری ارتباط با اعضای انجمن در استان و سرعت‌بخشیِ روابط اعضای استان با انجمن.

تبصره: هرگونه موافقت‌نامۀ رسمی که طی تماس با مسئولان و مقامات استانی صورت می‌گیرد، پس از تأیید هیئت‌مدیرۀ انجمن انجام‌پذیر است.

مادۀ ۸: تشکیل جلسات

نمایندگان انجمن موظف‌اند به برگزاری جلسات منظم با اعضای ساکن استان، حداقل هر ماه یک‌بار، در راستای سیاست‌های ابلاغیِ انجمن.

تبصره: صورت‌جلسات در دفاتر مخصوص، به‌ترتیب تاریخ، ثبت می‌شود و به‌امضای اعضای حاضر خواهد رسید و یک نسخه از آن برای هیئت‌مدیرۀ انجمن ارسال خواهد شد.

مادۀ ۹: نامه‌نگاری‌های دفتر نمایندگی

تمامی نامه‌نگاری‌های رسمی انجمن با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا دبیر انجمن انجام می‌شود؛ ازاین‌رو امکان مکاتبه با خارج از انجمن، تنها از طریق دفتر مرکزی خواهد بود.

تبصره: تمامی نامه‌نگاری‌ها باید پیش از ارسال، به‌تأیید کتبیِ رئیس هیئت‌مدیرۀ انجمن برسد.

مادۀ ۱۰: بودجه و عملکرد مالی دفتر نمایندگی

۱.۱۰. تمامی کارهای مالیِ دفتر نمایندگی در چارچوب مبلغ تنخواهِ دریافتی از انجمن صورت می‌پذیرد. عمدۀ عملیات مالی و حقوقی ازاین‌قرار است: فعالیت‌های تعهدآور، انعقاد قراردادهای خرید، قراردادهای خدماتی و استخدامی و رهن و اجاره، دریافت تمامی وجوه اعم از حق‌عضویت‌ها، کمک‌های مالی و جنسی و هزینه‌های خدماتی. همۀ این فعالیت‌ها در چارچوب وظایف قانونیِ انجمن و با ثبت در دفاتر قانونی انجمن انجام می‌گیرد؛ ازاین‌رو هرگونه فعالیت مالی در دفتر نمایندگی باید با مجوز کتبی هیئت‌مدیره انجمن انجام پذیرد.

۲.۱۰. هزینه‌کردِ هر مبلغی بیش از سقف مصوب، با هماهنگی و تأیید هیئت‌مدیرۀ انجمن امکان‌پذیر خواهد بود.

۳.۱۰. سال مالی دفتر نمایندگی از ۱فروردین هر سال آغاز می‌شود و در ۲۹اسفند همان سال پایان می‌یابد و در انتهای این سال باید مبلغ تنخواهِ دریافتی تسویه‌حساب شود.

مادۀ ۱۱: بازرسی

همۀ اسناد مالی و اداریِ دفتر نمایندگی باید هر ۶ ماه یا هر زمانی به‌درخواست هیئت‌مدیره یا هیئت بازرسان انجمن در اختیار هیئت‌مدیرۀ انجمن قرار گیرد.

مادۀ ۱۲: مسائل دیگر

 ۱.۱۲. مسائل خارج از این آیین‌نامه را هیئت‌مدیرۀ انجمن بررسی و دربارۀ آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

۲.۱۲. هرگاه طی اجرای این آیین‌نامه نیاز به تغییرات و اصلاحات ضروری باشد، نکته‌ها به هیئت‌مدیرۀ انجمن اعلام و تصمیم‌گیری خواهد شد.

۳.۱۲. افراد و اعضای ارکان دفتر نمایندگی برای سِمت یا مسئولیت خود هیچ‌گونه حقوق یا دستمزدی دریافت نمی‌کنند و هیچ‌گونه رابطۀ استخدامی و شغلی برایشان منظور نخواهد شد.

۴.۱۲. انحلال دفاتر نمایندگی تابع ضوابط مندرج در مادۀ ۳۳ اساس‌نامۀ انجمن ژئوتکنیک ایران است.

۵.۱۲. تمامی فعالیت‌های نمایندگی برای بررسی، به هیئت‌مدیرۀ انجمن ارسال خواهد شد.

 این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۴ تبصره در جلسۀ تاریخ ۲۶مرداد۱۳۹۳ به‌تأیید هیئت‌مدیرۀ انجمن رسیده است.

 

آدرس و شمارۀ تلفن نمایندگی‌ها :